Sakushal

21st June 2024

सकुशल स्वास्थ्य समाचार :

मंसिर २९ गते, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नव नयिुक्त अध्यक्ष डा। गुणराज लोहनीले नेतृत्व सम्हालेपछी पहिलो बैठक बसेको छ । बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आठबुँदे निणर्य अब बिरामीले तीन महिनाका लागी औषधी पाउने भएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीले दएिको जानकारी अनुसार नियमति औषधी खाने दीर्घ रोगीहरुलाई तीन-तीन महिनाको औषधी दिने मल्निे व्यवस्था गरएिको जानकारी दिए । यसैगरी एउटै रोगका लागी फलोअपमा जानु पर्ने वरिामीले पटक पटक रेफर बनाउन नपर्ने निणर्य गरेको समेत गरेको छ । यस्तै कोपेमेन्ट सम्वन्धी व्यवस्था अघि बढाउने र गत असार २ गते लएिको दर्ता अधकिारीहरुको परक्षिाको नतजिा सकेसम्म छटिो नकिाल्ने लगायतका वषियमा पन िनणर्िय भएको जानाइएको छ।

बोर्डले गरेका नणर्ियहरुमा हाल बढी समस्याको रुपमा रहेको दावी भुक्तानीलाई चुस्त बनाउन कार्यदल गठन गर्ने नणर्िय भएको छ । यस्तै सुवधिाको थैलीमा पर्ने औषधकिो मूल्य समायोजनको कार्यलाई अघ िबढाउने नणर्िय बैठकले गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *